BANGBULA BRAHMA UZIR

** बुहुमनि फोथाराव जोबथा आगान *****

Vill :- New Batabari, P.O :- Batabari, Dist :- Kokrajhar, State :- Assam , Pin no :- 783347


***बुहुमनि फोथाराव जोबथा आगान***

  By- Bangbula Brahma Uzir

* आंनि आथिंनि आगाना
माब्लानिफ्राय दाजायामोन

 माबोरै सोमजियामोन

 बे बुहुमनि फोथाराव ?

जेरावनिफ्राय जोनोम मोनबाय

 आइनि गोथौ मिजिंजों
गोरबो बिखायाव उफ्ले - उफ्ले

 गिबियै थाइनै मेगनजों नुजेनबाय
समायना मायाजों बुंफबनाय

  बे बुहुम संसारखौ ।

आइनि गोथार अननायजों
आलो- आलो, बामनाइ - बानाइ

  निजोम गुसु बाराव ,
आइनि हिसानसालियाव दानाय सिनि जलंगायाव,

 आफानि हेबनाय औवानि संग्राइयाव,
गोलाव मुनै सिमा बनानै

 लान्दां - फान्दां फुद्रुन फुथुनाइआ

 रिजि - रिजि आसिनि बिलिरनाइआ

  बेसे माहि गोनांमोन
आंनि नुजेननाय गिबि बुहुमा ।


  हे आनान'
नोंनि माया गेलेनायाव
आइनि बुरखायनाय, सुबुंनि रायदाउनाय राव-फावाव
मोखांनि महराव दिखांबाय मिनिस्लु आखु,

  बेयावनो
रोंबायथोंसै, दिन्थिलांनो
खुगानिफ्राय आंगो बिमानि गारां से
आइ सोदोबनि गिबि राव।

नोंनि आखाइ हमनानै

 बुहुमाव गिबि आगान गास्लिंनाय,
दैबायथिंनाय, थाबायदिंहोनायखौ

 आंबो रोंबाय आइयै थाबायस्लिंनो ।

 

  नोंनि आलो - गोजोन
गोदै मिलौदो खबामाव

 बुरखाइ - बुरखाइ गोबाथुमना
खबसे ओंखाम दौनायखौ

  आंबो जानो रोंहांबाय आइयै
बुहुमाव गिबि खेबनि आदार।


  नोंनिनो,
गोदै - गोदै गारांजों
आसि थुनाय - थुनाय दांना खोन्थानाय

 गुरै रावजों फोरोंनाय बिजाबखौ

 आंबो गिबियै बुंजेननो सोलोंबाय आइयै ।


 नोंनि गोख्रै - गोख्रै रावजों
मेगनजों नुना, खोमायाव खोनानायजों,
मावनाय- दांनाय, रिंगुदामसा आइजेंफोरजों बुंफबनाय,

  गियाननि गोथौ फुख्रिखौ
बुंफ्रुना आखाइ दिन्थिना खोन्थानाय रावजों

 आंबो रोंबाय आफा मावथि हुदाखौ ।


  नोंनि सोलोंनायनि हुदाखौ
बुरखांनाय गारां गोदै रावजों

  दिन्थिबाइ गियान फेहेरनो
गोरबो मैखुना मावखांनायजों
थाद'नाय गैयि सम - बैसोजों

 खारफानाय बोलो सोलोखौ

  आंबो गोब्राबै रोंबोबाय

 बुहुमाव गिबि आफानि बोसोनखौ ।


  आंबोदि,
बुहुमनि खिलिनाय गोरलै बिथ'राइ

 सोलेराबो हाजों दाजानाय ,
थेवब्लाबो आंनिनो मिजिंजों
बे संसारखौ गोजोनै दालांनो नाजालांगोन

 गिबि खेब अनज्लायनायनि फुंखा महरै ।


  बेवहायनोथ'
गिबि जोनोमा आंनि
गेरेमसा सिजौनि महरबादि
दिदोमै सोलेराबो थाद'नाय ,

  बेवहायनोथ'

 थैनायाबो गिबि आंनि
दैमानि दै बादि रेगा थालांथोंसै

  आंनि गोदान नेर्सोना
गोथां मिथिंगानि जोलै जानानै
गोथाङै थांनानै थाथोंसै
बुहुमनि फोथाराव आंनि जोबथा आगानआ ।

*********************************

© Poetry.com